0

Convocatòria de l’Assemblea General Ordinària

Benvolguda sòcia, Benvolgut soci

 

Per acord de la junta directiva de 14 de juny de 2021, es convoca l’Assemblea General Ordinària d’acord amb el que estableixen els estatuts de l’entitat.

 

Data: 12 de juliol de 2021, a les 18 h en primera convocatòria i 18:30 h en segona convocatòria.

Lloc i hora: local social del Club Bàsquet Granollers, carrer Girona, 222 Granollers.

Tenen dret a participar-hi tots els socis i sòcies que estiguin al corrent del pagament de les quotes establertes.

Les persones participants hauran de complir amb totes les mesures sanitàries COVID-19 que en el moment de celebració de l’Assemblea estiguin vigents.

 

Ordre del dia

  • Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
  • Informe sobre la memòria d’activitats de la temporada.
  • Liquidació de l’exercici i compte de resultats.
  • Pressupost 2022.
  • Programació esportiva per a la temporada 2021-2022.
  • Cobertura de les vacants de la junta directiva i, si s’escau, nomenament de les persones que les cobriran.
  • Ratificació de les quotes de practicant temporada 2021-2022.
  • Modificació dels estatuts de l’entitat .
  • Precs i preguntes.

La Junta directiva

 

Club Bàsquet Granollers

C. Girona, 222, 08401 Granollers

Web: www.cbgranollers.cat

E-Mail: cbg@cbgranollers.cat